Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji dostępności

Żłobek Miejski w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego w Lubaczowie pod adresem www.zlobek.lubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.09.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, część plików została opublikowana w postaci dokumentów w formacie ODT,

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 28.09.2021 r.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Tab – poruszanie się po stronie,

Enter – uruchamianie wybranego elementu na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gontarz sekretariat@zlobek.lubaczow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 91 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek  Żłobka Miejskiego w Lubaczowie zlokalizowany jest przy ul. Marii Konopnickiej  9. Jest to budynek dwupoziomowy w zabudowie zwartej częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast do wejścia  bocznego prowadzą wyłącznie schody. Dostęp do holu odbywa się przez dwoje drzwi. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości ok.150 cm. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli. W budynku nie ma windy w związku z czym dostępność do korytarzy i sal zabaw na piętrze jest utrudniona dla osób poruszających się  na wózkach. Szatnie dziecięce umiejscowione są na parterze budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem nie ma  wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na chwilę obecną w biurze Żłobka Miejskiego w Lubaczowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.